لوله سل فری

 • ویژگی ها

  • پیشگیری از انعقاد خون با K3EDTA
  • حفظ سلول های هسته دار و cfDNA
  •  لوله های پر نشده از تاریخ تولید 24 ماه ماندگاری دارند.
  •  پایداری بهتر در طول ترانزیت و دماهای متفاوت. cfDNA و gDNA پایدار هستند
  • حمل و نقل و نگهداری نمونه در دمای 6-37 درجه سانتیگراد تا 14 روز.
  •  مطابق با استاندارد ISO 9001 ساخته شده است
  •  لوله های شیشه ای با قابلیت حمل آسان
  •  امکان جمع آوری، حمل و نقل و ذخیره سازی راحت نمونه را فراهم می کند